E-distrito

Nota Legal

Através de www.e-distrito.com, E-distritofacilita aos Usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos a disposición dos Usuarios por E-distritoou por terceiros usuarios da Web ou terceiros provedores de servizos e contidos.

E-distrito resérvase o dereito a modificar unilateralmente, en calquera momento e sen aviso previo, a presentación e configuración da Web, así como tamén se reserva o dereito a modificar ou eliminar, en calquera momento e sen previo aviso, os servizos, contidos e/ou as condicións requiridas para acceder ou utilizar a Web, os servizos e/ou contidos. E-distritonon garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento da Web e dos servizos e contidos. E-distritoexclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do Web, os seus servizos ou contidos.

E-distritoostenta todos os dereitos sobre o contido, deseño e código fonte desta páxina web e, en especial, con carácter enunciativo e non limitativo, sobre as fotografías, imaxes, textos, logos, deseños, marcas, nomes comerciais e datos que se inclúen na web. Advírtese aos Usuarios que tales dereitos están protexidos pola lexislación vixente española e internacional relativa á propiedade intelectual e industrial. Así mesmo o contido desta web tamén ten a consideración de programa informático e, polo tanto, resúltalle totalmente aplicable a lexislación española e comunitaria europea vixente na materia.

A presente Web pode conter conexións con outras webs operadas por terceiros alleos a E-distrito. Estas conexións son facilitadas exclusivamente para a comodidade do Usuario. E-distritonon controla as devanditas webs nin se fai responsable dos seus contidos. A inclusión das devanditas conexións con outras webs de terceiros non implica a aprobación do contido destes por parte de E-distrito.

O Usuario comprométese a utilizar a Web e os servizos e contidos de xeito conforme coa lei e co disposto no presente apartado e se obriga a absterse de utilizar a Web e os servizos e contidos con fins ou efectos ilícitos, contrarios ao aquí establecido, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros ou que de calquera outra forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar a Web e os servizos e contidos ou impedir a normal utilización desta e dos servizos e contidos por parte dos usuarios.

O Usuario obrígase a facer un uso conforme á lei e ás presentes condicións daqueles servizos e contidos que pola súa natureza, permiten aos Usuarios introducir contidos no espazo Web e facelos accesibles a outros Usuarios, como por exemplo os servizos e contidos de foros, correo electrónico, taboleiros de anuncios...

E-distrito non ten obriga de controlar e non controla os contidos transmitidos, difundidos ou postos a disposición de terceiros polos Usuarios. Non obstante do anterior, E-distritoresérvase o dereito a revisar en calquera momento e sen previo aviso, por iniciativa propia ou a petición de terceiro, os contidos transmitidos, difundidos ou postos a disposición de terceiros polos Usuarios a través dos "servizos de publicacións web" e a impedir a súa transmisión, difusión ou posta a disposición de terceiros no caso de que, ao seu xuízo, resulten contrarios ao disposto neste apartado, ou á lei.

O Usuario é consciente e acepta voluntariamente que o uso do Web, dos seus servizos e contidos, dos foros ou de calquera dos seus contidos ten lugar en todo caso baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados